Servei de neteja amb escombradora manual

Consisteix a netejar intensament les voreres utilitzant raspalls o escombres amb pues de plàstic dur o algun material similar que un operari manipula directament. Amb aquest objectiu, l’operari anirà equipat amb un carro portabosses en el qual, a més, també durà els estris següents: un raspall gros, un raspall petit o escombreta, un recollidor, una pala i un joc de bosses per col·locar a l’interior del carro. L’equip individual, format per un operari amb escombra i cabàs, és el responsable d’un recorregut delimitat. Aquest equip estarà destinat, preferentment, a barris urbans molt consolidats i amb una alta densitat de població.

Dins d’aquest servei, a més d’ocupar-se de les operacions d’escombrada, l’operari també buidarà totes les papereres i netejarà els escocells que trobi al seu pas.

Servei de neteja amb brigada

Semblant al servei de neteja amb escombrada manual, consisteix en la neteja manual de zones enjardinades i parcs, amb l’ajuda d’un vehicle petit anomenat “brigada” per deixar les eines i les bosses plenes de brossa recollida en aquests parcs.

Disposem d’un vehicle elèctric que no fa emissions de CO2

Servei de neteja d’escombrada mecànica

El servei de neteja d’escombrada mecànica consisteix a netejar les calçades, voreres, places i zones de vianants de les vies públiques utilitzant màquines autopropulsades que tenen com a funció principal eliminar els residus acumulats, mitjançant l’escombrada amb raspalls i l’aspiració posterior.

La màquina d’escombrar és manipulada per un únic operari que, des de la cabina, duu a terme les operacions de conducció i escombrada. Tanmateix, durant la totalitat de la jornada o bé en moments puntuals, rep el suport d’un o dos peons que mitjançant bufadors elèctrics o de gasolina, o bé amb l’ajuda de l’escombra, arrosseguen la brossa cap al mig del recorregut de la màquina escombradora per facilitar l’absorció de la brossa.

Per evitar la formació de pols durant l’escombrada, la màquina està equipada amb uns polvoritzadors d’aigua a la zona de raspallat.

Servei de neteja amb aigua a pressió

Aquest servei consisteix a eliminar les taques i males olors de la via pública, ja sigui actuant sobre el paviment o sobre elements com contenidors o mobiliari urbà, pintades i grafits.

Aquest servei es presta amb un operari i un equip de neteja amb aigua calenta a pressió, aplicant productes detergents, desgreixadors, desinfectants i odoritzants, que deixen en un perfecte estat de neteja els elements sobre els quals s’ha actuat. Abans de fer la neteja, es delimitarà i assegurarà la zona de treball per tal de prevenir molèsties i accidents als ciutadans. Es prestarà especial atenció a les zones de vianants de major afluència, ús o importància, com per exemple, carrers de vianants, places pavimentades, parades de transport públic, zones d’oci nocturn, etc.

Servei de neteja amb aigua

Aquest servei es duu a terme habitualment amb un equip format per un vehicle equipat amb una cisterna d’uns 8.000 litres d’aigua i un peó que treballa amb una mànega de gran cabal. És un servei clau per treure fangs i moviments de terres provocats per tempestes, així com per netejar la pols de grans superfícies. Igual que amb la neteja amb aigua a pressió, també s’utilitza per treure taques del terra després de festes i per netejar el mobiliari urbà, sempre amb l’ajuda de productes detergents, ja que no disposa de caldera d’aigua calenta.

En cas de necessitar desgreixador, utilitzem productes biodegradables