Com a empresa mixta (pública i privada) ens comprometem amb la transparència de cara a la ciutadania de la nostra gestió, amb la voluntat de retre comptes.

Per això, en el marc de la Llei 19/2014, de 29 de desembre de 2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, publiquem aquí la nostra informació de gestió.

Consell d’administració

Veure i contactar amb membres del Consell d’administració

VeureVeure

CONSELL D’ADMINISTRACIÓGESTIÓ DEL SERVEI


Informació jurídica

Veure

Perfil del contractant

Veure

Normativa interna

Actualment no hi ha normativa interna aprovada. En cas que s’aprovin procediments jurídics interns, es posaran a disposició de la població a través d’aquest apartat.

Veure

Memòria d'activitat

Veure

Informació econòmica

Veure

Pressupostos

Veure
Veure

Informes d'auditoria i Comptes anuals

Veure

Participació i corresponsabilitat ciutadana


Conscients que l’exercici de la transparència demana més proximitat, més participació, més col·laboració i correspondència amb els ciutadans, us convidem a participar ja sigui fent demandes d’informació addicional, o bé observacions sobre l’informació exposada per tal que sigui rellevant i oportuna. Per això podeu fer servir el nostre formulari de contacte o trucar-nos al telèfon gratuït d’atenció al ciutadà 900 102 989.