Servei de recollida porta a porta

El servei de recollida porta a porta no deixa de ser el que els nostres avis han fet sempre, amb l’única diferència que ara es separen les diferents fraccions per dia de recollida i abans tot anava a la mateixa bossa. Es tracta de deixar diàriament la bossa al davant de la porta de casa, i l’equip format per un camió recol·lector i un o dos peons fan la recollida d’aquestes bosses.

Aquest servei, es fa amb la màxima cura per no vessar residus sobre les voreres i calçades, i en cas que això succeeixi, els equips de treball estan preparats amb els materials necessaris per minimitzar el possible contratemps.

Porta a porta: un sistema de futur

Es tracta del sistema que garanteix una millor tria dels residus. La clau està en la implicació activa del ciutadà, que ha de fer una gestió organitzada dels seus residus i facilitar al màxim la recollida i el tractament posteriors.

Principals avantatges:

  • Control del cost del servei
  • Sistema “net”
  • Eliminació dels contenidors
  • Disminució d’impropis (orgànica) i resta (multiproducte): millora la qualitat de la tria


Amb aquest sistema les ràtios de recollida selectiva superen el 70%.

Servei de recollida amb càrrega posterior

La població diposita les deixalles separades selectivament en els contenidors de carrer, els quals són buidats regularment per part del personal encarregat de la recollida.

Aquesta recollida consisteix en un camió de càrrega posterior, equipat amb una caixa compactadora –on els peons de la recollida acosten els contenidors– a la part del darrere (la qual oscil·la entre 90 i 1.100 litres de capacitat). Automàticament es buida a l’interior de la caixa del camió, mentre la compactadora minimitza el volum de les deixalles.

Qualsevol desbordament dels contenidors quedarà solucionat amb l’actuació dels peons encarregats de la recollida.

Servei de recollida amb càrrega superior

En el cas de RRO, aquest servei queda reduït a la fracció envàs de vidre, i en algun cas, a municipis que no s’han adherit al sistema de recollida selectiva de la fracció multiproducte, on encara es fa la recollida de les fraccions paper/cartró i envasos lleugers d’una manera separada.

El sistema consisteix en un vehicle anomenat Ampliroll, que està equipat amb una grua. Amb l’ajuda d’un peó, s’agafa el contenidor de manera manual per la part superior i es situa sobre una caixa oberta que hi ha dalt del camió. Un cop ben situat, s’obren les tapes inferiors del contenidor per buidar-lo, i tot seguit es torna a col·locar manualment al seu lloc.

Com en tots els casos, sempre s’evita que hi hagi vessaments de líquids, però en cas que n’hi hagi, els equips de treball estan preparats amb els materials necessaris per minimitzar el possible contratemps.

La primera fracció implantada i la més consolidada

Servei de recollida amb càrrega lateral

La població diposita les deixalles separades selectivament en els contenidors de carrer, els quals són buidats regularment per part del personal encarregat de la recollida.

Aquest sistema consisteix en un vehicle amb el qual la recollida es fa de manera automàtica, és a dir, que no és necessària l’actuació de cap peó. El mateix conductor fa funcionar des de la cabina l’elevador automàtic que agafa els contenidors de gran capacitat (habitualment de 3.200 litres), i automàticament aboca les deixalles a l’interior de la caixa del camió, mentre la compactadora minimitza el volum de les deixalles.

Aquest vehicle només pot recollir per la banda dreta del camió, i és important que en tota l’àrea de contenidors no hi hagi vehicles o altres obstacles que impedeixin el treball de buidatge habitual.

En casos de desbordament i/o accés difícil per a vehicles de gran tonatge, hi ha un vehicle anomenat satèl·lit, que recull les bosses de deixalles que hi ha fora dels contenidors, o bé desplaça el contenidor a un lloc de més bon accés per al camió de gran tonatge, i una vegada s’ha buidat, el torna al seu lloc.

Servei de recollida amb càrrega bilateral (sistema easy)

És un sistema molt semblant al sistema de càrrega lateral, amb la diferència que el buidatge dels contenidors és amb sistema superior i és indiferent que els contenidors estiguin a la dreta o a l’esquerra del vehicle. És un sistema totalment automatitzat, en el qual el conductor del camió, sense l’ajuda de cap peó, controla tots els moviments del vehicle durant la maniobra de càrrega i descàrrega.

Servei de recollida i repàs amb vehicle satèl·lit

És un sistema bàsicament pensat com a complement del sistema de càrrega lateral, en el qual en casos de desbordament i/o accés difícil per a vehicles de gran tonatge, hi ha un vehicle anomenat satèl·lit, que recull les bosses de deixalles que hi ha fora dels contenidors, o bé desplaça el contenidor a un lloc de més bon accés per al camió de gran tonatge, i una vegada s’ha buidat, el torna al seu lloc.

Òptim per a serveis de recollida per carrers estrets

Servei de recollida de voluminosos

Com a complement dels sistemes de recollida convencionals, per als materials que no tenen un contenidor concret on dipositar-los, i en cas de no disposar d’una deixalleria propera o mitjà de transport fins a la deixalleria, hi ha el sistema de recollida d’andròmines, que consisteix en la recollida de qualsevol tipus de deixalles que el sol·licitant del servei haurà deixat al davant de la porta de casa (previ acord de dia i hora amb el seu ajuntament).

Es recull manualment amb un camió de caixa oberta equipat amb una plataforma elevadora, i es trasllada fins a la deixalleria més propera per a la selecció i el transport als gestors autoritzats.

Servei de recollida d’autocompactador

És un sistema pensat per a zones de poca població, on la recollida selectiva amb els desplaçaments dels camions queda substituïda per una caixa autocompactadora (tipus la caixa d’un camió), en la qual es dipositen i es compacten els residus a l’interior. Quan està plena, es recull amb un camió sistema Ampliroll i es transporten les deixalles a la planta de tractament corresponent. Un cop s’ha buidat la caixa compactadora, es torna al lloc d’origen.

Servei de deixalleria mòbil

El servei de deixalleria mòbil té la mateixa metodologia operativa que el transport de caixes i autocompactadors, amb la diferència que la caixa que es transporta és una mini deixalleria mòbil.

Segons una programació establerta prèviament, la deixalleria mòbil es desplaça a les diferents ubicacions en les dates definides.

Cada cop que es fa el moviment de la caixa, es buiden tots els residus acumulats. Aquest buidatge es fa a la deixalleria fixa.

 

Servei de gestió de desixalleira

Aquest servei consisteix en separar per tipologies els diferents residus domèstics no assimilables en els contenidors de carrer.
El residu, es pesa i s’identifica l’origen a l’entrada per a distribuir en el contenidor que li pertoca, mentre el peó d’atenció al públic assenyala a l’usuari quin és el lloc a on s’ha de dipositar aquest residu.
Es separen els diferents residus en contenidors/caixa de camió de 5m3, 20m3 ó 30m3, i una vegada ja estan plenes, es transporten al gestor autoritzat per l’ARC amb el seu corresponent full de seguiment

Servei de neteja de contenidors

El rentacontenidors és un equip autònom, ja que disposa d’un dipòsit d’aigua neta, una cambra de rentat, un mecanisme d’elevació, una tremuja per recollir els residus procedents de la pròpia operació i un sistema de bombeig per a les aigües utilitzades des de la tremuja de residus fins al dipòsit d’aigua bruta.

És un camió, equipat amb una caixa per rentar els contenidors, i la seva funció principal és la de netejar i higienitzar l’interior dels contenidors.

Servei de manteniment i reparació de contenidors

La responsabilitat del correcte manteniment de l’estat del contenidor és responsabilitat de l’Ajuntament.

Per prevenir i corregir l’estat deficient dels contenidors RRO oferta el present servei de manteniment i reparació de contenidors. El servei es realitzarà sempre sota demanda i prèvia realització de pressupost específic per part de RRO que haurà de ser aprovat per l’Ajuntament. El servei pot efectuar-se per corregir deficiències constatades a contenidors concrets o bé, es poden fer campanyes de repàs a la totalitat dels contenidors instal•lats al municipi amb caràcter preventiu. Si la reparació no es pot realitzar in situ es procedirà a la substitució temporal del contenidor i a efectuar la reparació a la nau.

Servei de manteniment de compostadors comunitaris

Alguns ajuntaments tenen l’autocompostatge com a sistema de gestió de la FORM municipal, de manera que el municipi s’estalvia el servei de recollida de la FORM ja que és tractada in-situ.

RRO disposa de treballadors formats per la gestió, control i manteniment dels autocompostadors instal·lats, realitzant les tasques pròpies com el volteig periòdic, garbellat, extracció de impropis o l’aportació de material estructurant. La matèria orgànica humida prové de les restes orgàniques dels domicilis, mentre que el material estructurant el pot aportar RRO o el mateix ajuntament.

En cas que el manteniment es vulgui realitzar amb personal de l’Ajuntament, RRO ofereix formació als treballadors municipals, i si també es vol fomentar l’ús de compostadors domèstics, RRO també ofereix la realització de tallers formatius oberts a la ciutadania.